సంతోషం

మానసికంగా బాగా ఉన్నప్పటి స్థితి

సంతోషం లేదా ఆనందం (Happiness) మనసులో కలిగే ఒక భావన. ఇది జీవితంలో కలిగిన సంతృప్తికి చిహ్నం. సంతోషానికి కారణాల కొరకు, చాలా రకాల మానసికమైన, మతపరమైన, జీవసంబంధమయిన కోణాలలో విశ్లేషించారు. కానీ సరైన సమాధానం దొరకలేదు.

The smiley face is a well known symbol of happiness.

సంతోషంకేవలం ఒక భావోద్వేగంగా కాకుండా, మంచి జీవితం గడపడం లేదా వర్ధిల్లడం

Happiness forms a central theme of Buddhist teachings, which focuses on obtaining freedom from suffering by following the Eightfold Path. In the Buddhist view, ultimate happiness is only achieved by overcoming craving in all forms. Aristotle saw happiness as "the virtuous activity of the soul in accordance with reason," or the practice of virtue. In Catholicism, the ultimate end of human existence consists in felicity, or "blessed happiness", described by the 13th-century philosopher-theologian Thomas Aquinas as a Beatific Vision of God's essence in the next life.[1] One psychological approach, positive psychology, describes happiness as consisting of positive emotions and positive activities.

While direct measurement of happiness is difficult, tools such as The Oxford Happiness Inventory have been developed by researchers. Physiological correlates to happiness can be measured through a variety of techniques, and survey research can be based on self-reported happiness levels.

పరిశోధన ఫలితంగా సంతోషానికి కొన్ని ముఖ్యమైన సూచికలను గుర్తించారు. మతపరమైన భావనలు, తల్లిదండ్రుల పెంపకం, వివాహం, వయసు, ఆదాయం వీనిలో కొన్ని.

మూలాలుసవరించు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=సంతోషం&oldid=3194388" నుండి వెలికితీశారు