సాలగం రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 37వ మేళకర్త రాగము.[1][2]

"సాలగం" scale with Shadjam at C

రాగ లక్షణాలు

మార్చు
(S R1 G1 M2 P D1 N1 S)
(S N1 D1 P M2 G1 R1 S)

ఈ రాగంలో వినిపించే స్వరాలు : శుద్ధ రిషభం, శుద్ధ గాంధారం, ప్రతి మధ్యమం, శుద్ధ ధైవతం, శుద్ధ నిషాధం. ఈ సంపూర్ణ రాగం మొదటి మేళకర్త రాగమైన కనకాంగి రాగము నకు ప్రతి మధ్యమ సమానం.

మూలాలు

మార్చు
  1. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్
  2. Sri Muthuswami Dikshitar Keertanaigal by Vidwan A Sundaram Iyer, Pub. 1989, Music Book Publishers, Mylapore, Chennai