సితార (అయోమయ నివృత్తి)

ఈ పేరుతో కొన్ని వ్యాసాలకు అవకాశం ఉన్నది.

  1. సితార్ లేదా సితార, ఒక సంగీత వాద్య పరికరం.
  2. సితార(సినిమా) - 1984లో విడుదలైన తెలుగు సినిమా.
  3. సితార (నటి)
  4. సితార (పత్రిక)