సిపాయి (అయోమయ నివృత్తి)

సిపాయి అనగా భారతదేశంలో సైనికుడు.

సిపాయి అన్నది ఈ క్రింది వాటిని కూడా సూచిస్తుంది: