సిపాయి అనగా భారతదేశంలో సైనికుడు.

సిపాయి అన్నది ఈ క్రింది వాటిని కూడా సూచిస్తుంది:

  • సిపాయి (సినిమా), చిరంజీవి నటించిన తెలుగు మరియు కన్నడ సినిమా.
  • [[సిపాయి చిన్నయ్య]]