సీతారామయ్య

ఇవ్వబడిన పేరు

సీతారామయ్య అనగా హిందూ దైవం అర్ధాంగి సీతమ్మ సమేతంగా శ్రీరామచంద్రుడు.


సీతారామయ్య పేరుతో కొందరు ప్రముఖ వ్యక్తులు:


సీతారామయ్య పేరున్న తెలుగు సినిమాలు: