సీతారామ కళ్యాణం (అయోమయ నివృత్తి)

సీతారామ కళ్యాణం హిందూ పురాణమైన రామాయణంలోని ఒక ఘట్టం.