సుధాకర్ (నటుడు)

సుధాకర్ పేరుతో ఇద్దరు నటులు వున్నారు: