సుబ్రహ్మణ్యం, అనే పేరు మురుగన్ అని పిలిచే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి మీద భక్తితో పెట్టుకొనే పేరు.


సుబ్రహ్మణ్యం పేరుతో కొందరు వ్యక్తులు: