ప్రధాన మెనూను తెరువు

సెయింట్ పాల్

తొలినాళ్ళ క్రైస్తవ అపోస్తలుడు, మత ప్రబోధకుడు

అపోస్తలుడైన పాల్ (Latin: Paulus; Greek: Παῦλος, translit. Paulos; క్రీ.శ. 5 – క్రీ.శ. 67), లేదా సాధారణంగా సెయింట్ పాల్ లేక సాల్ ఆఫ్ తెర్సాస్ (Hebrew: שאול התרסי, translit. Sha'ul ha-Tarsi‎; Greek: Σαῦλος Ταρσεύς, translit. Saulos Tarseus) [1][2][3] అనబడే వారు  

ఆయన ఒక అపొస్తులుడు (12 మందిలో ఒకడు కాక పోయిన) ఆయన మెదటి శాతాబ్దంలో క్రీస్తు గురించి బొదించాడు  .[4] ఈయన ఒక ప్రముక మైన వాడు అపొస్తుడు వయస్సు లో.[5][6] 30 మద్యలో మరియు50 మద్యలో, ఆయన చాలా చెర్చిలు స్దాపించాదు .పాల్ అవకాసము తీసుకున్నాడు ఎదుకాంటె ఆయన యూదు డు మరియు రొమన్ పౌరుడు కాబట్టి ఆయన అవకాశం తీసుకున్నాడు

కొత్త నిబందన ప్రకారమ, పాల్    హింసిచడానికి  నియమించబడాడు మొదటి అనుచరులు చంపడానికి జెరుషాలేమెలో   .[7] అపొస్తులు వర్ణించెడపుడు, పాల్ డమస్క పటనములో  ప్రయాణిస్తుతున్నప్పడు'' తిరిగి జెరూషాలెము తీసుకువదాం అని  మద్యలో  యేసు  క్రీస్తు  గొప్ప  వెలుగు లో కనబడాడు ఆయన గుడ్డి వాడు అయాడు, తరువాత అన్ననియా వచ్చి చూపు తీసుకువచ్చాడు, అప్పడు పౌల్  యేసు క్రీస్తు గురించి బోధించడం మొదలు పెట్టాడు.[8] సూమారు అపొస్తులు పుస్తకం పౌలు గురించి ఎక్కువుగా వుంది

ఇరవై ఎడు పుస్తకమలో  కొత్త  నిబందనలో పది నాలుగు పౌలు కు సంబదించిన అవి Seven of the epistles are undisputed by scholars as being authentic, with varying degrees of argument about the remainder. Pauline authorship of the Epistle to the Hebrews is not asserted in the Epistle itself and was already doubted in the 2nd and 3rd centuries.[9] It was almost unquestioningly accepted from the 5th to the 16th centuries that Paul was the author of Hebrews,[10] but that view is now almost universally rejected by scholars.[11] The other six are believed by some scholars to have come from followers writing in his name, using material from Paul's surviving letters and letters written by him that no longer survive.[4][5][12] Other scholars argue that the idea of a pseudonymous author for the disputed epistles raises many problems.[13]

Referencesసవరించు

Citationsసవరించు

 1. "Saint Paul, the Apostle, original name Saul of Tarsus from Encyclopædia Britannica Online Academic Edition". global.britannica.com. Retrieved 12 August 2016.
 2. "Why did God change Saul's name to Paul?". Catholic Answers. Retrieved 31 August 2014.
 3. Acts 9:11 This is the place where the expression "Saul of Tarsus" comes from.
 4. 4.0 4.1 Powell, Mark A. Introducing the New Testament.
 5. 5.0 5.1 Sanders, E. P. "Saint Paul, the Apostle".
 6. "The Canon Debate", McDonald & Sanders editors, 2002, chapter 32, page 577, by James D. G. Dunn: "James, the brother of Jesus, and Paul, the two other most prominent leading figures (besides Peter) in first-century Christianity"
 7. Acts 8:1 "at Jerusalem"; Acts 9:13 "at Jerusalem"; Acts 9:21 "in Jerusalem"; Acts 26:10 "in Jerusalem".
 8. Acts 9:20 And straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God.
 9. Tertullian knew the Letter to the Hebrews as being "under the name of Barnabas" (De Pudicitia, chapter 20 where T. quotes Heb. 6:4-8); Origen, in his now lost Commentary on the Epistle to the Hebrews, is reported by Eusebius (Hist.
 10. The New Jerome Biblical Commentary, publ.
 11. Chapman, Geoffrey (1989). The New Jerome Biblical Commentary. pp. 920 column 2 (Chapter 60). That Paul is neither directly nor indirectly the author is now the view of scholars almost without exception. For details, see Kümmel, I[ntroduction to the] N[ew] T[estament, Nashville, 1975] 392-94, 401-3
 12. Paul's undisputed epistles are 1st Thessalonians, Galatians, 1st and 2nd Corinthians, Romans, Philippians, and Philemon.
 13. Carson, D.A.;Moo, D.G. An Introduction to the New Testment.