అంబేద్కర్ మనుస్మృతి దహనం

1927 డిసెంబరు 25 తేదీన అంటరానితనాన్న వ్యతిరేకిస్తూ మనుస్మృతిని అంబేద్కర్, కొందరు అనుచరులు దహనం చేశారు.

సంఘటనసవరించు

మహారాష్ట్రలోని రాయ్‌ఘర్ జిల్లాలోని మహద్ ప్రాంతంలో అంబేద్కర్, అతని అనుచరులు 1927 డిసెంబరు 25న అంటరానితనాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మనుస్మృతి ప్రతిని తగలబెట్టారు.