అబ్బాయి (అయోమయ నివృత్తి)

పురుషుడిగా పుట్టిన బిడ్డను అబ్బాయి అంటారు.