కన్యాదానం (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

కన్యాదానం హిందువుల పెళ్ళిలో అతి ముఖ్యమైన కార్యక్రమము.

రెండు కన్యాదానం సినిమాలు వచ్చాయి.