ప్రధాన మెనూను తెరువు

పాటలుసవరించు

  1. ఉత్తరాన ఉరిమింది ఊరి బయట మెరిసింది - ఎస్.పి. బాలు, పి.సుశీల
  2. పలుకు చూస్తె సరిగమ పదనిస స నడక చూస్తీ - ఎస్.పి. బాలు, పి.సుశీల
  3. మన్నించుమా కడలేని ఈ దాహం విడలేని మా స్నేహం - ఎస్.పి. బాలు,పి.సుశీల
  4. శివశివ నారాయణా శ్రీమన్నారాయణా కరుణించి - రామకృష్ణ
  5. నేనే యముండ గండలకు నేనె మగండను (పద్యం) - ఎస్.పి. బాలు
  6. భలే...ఆ భలే భలే భలే భలే మంచి చౌక బేరము - పి. సుశీల
  7. వాగ్జో తిర్వదనం జ్యోతి: నయనం జ్యోతి ముపాస్మహే ( పద్యం) - రామకృష్ణ