కాళీజీ తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=కాళోజీ&oldid=423875" నుండి వెలికితీశారు