కొటికెలపూడి కోదండరామకవి

కొటికెలపూడి కోదండరామకవి (1807-1883) బొబ్బిలి సంస్థానంలోని ఆస్థాన కవి, పండితుడు, పురోహితుడు. ఇతడు కొటికెలపూడి వేంకటకృష్ణ సోమయాజి నాల్గవ పుత్రుడు. ఇతడు తెలుగులో బహుగ్రంథకర్త

రచనలుసవరించు

తెలుగు గ్రంథాలుసవరించు

 1. భారతీ శతకము
 2. శ్రీ సతీ శతకము
 3. సర్వ మంగళా శతకము
 4. దేవ చూడామణి శతకము
 5. మారుతీ శతకము
 6. శ్రీ వేణుగోపాల శతకము
 7. రామప్రభు శతకము
 8. మాధవ శతకము
 9. రామరాజవతంశ శతకము
 10. గణపతి శతకము
 11. రామనామామృతము
 12. రంగనాయక శతకము
 13. ప్రపదన పారిజాతము
 14. మనుస్మృతి
 15. నృసింహ పురాణము
 16. తారక బ్రహ్మ మహాత్మ్యము
 17. ప్రయాగ మహాత్మ్యము
 18. జానకీరామ సహస్రము
 19. ద్విళ్ళ ద్విరేఫ చరిత్ర

సంస్కృత గ్రంథాలుసవరించు

 1. కల్పలత జ్యోతిషము
 2. ఆర్యభట తంత్ర వ్యాఖ్యానము
 3. నక్షత్ర చింతామణి
 4. రామస్తవము
 5. శివస్తవము
 6. సూర్యస్తవము
 7. జాతక చంద్రిక
 8. బాలబోధిని
 9. సరస్వతీ వ్రతకల్పము
 10. లక్ష్మీ వ్రతకల్పము