రెండు రేఖాఖండాలు లేదా రెండు కిరణాలు ఒక ఉమ్మడి బిందువువద్ద కలసినప్పుడు ఒక కోణం ఏర్పడుతుంది.

కోణం అనగా రెండు రేఖలు ఒకదానితో మరొకటి కలిసిన మధ్య స్థలం. రెండు రేఖలు ఒక బిందువు వద్ద కలసినప్పుడు కోణం ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండు రేఖలను కోణం యొక్క భూజాలు అంటారు. కోణమును ఆంగ్లంలో ఏంగిల్ (Angle) అంటారు.

కోణం యొక్క పరిమాణాన్ని కొలుచుటకు మనం డిగ్రీలను ఉపయోగిస్తాం. డిగ్రీ అనేది ఒక ప్రమాణిక ప్రమాణం. డిగ్రీలను '°' చిహ్నం చే సూచిస్తారు. ఒక డిగ్రీని 60 నిమిషాలుగా (1° = 60') విభజించవచ్చు,, ఒక నిమిషాన్ని 60 సెకండ్లగా కూడా విభజించుకోవచ్చు. గణితంలో కోణాలను సాధారణంగా రేడియన్లలో కొలుస్తారు.

కోణాల యొక్క రకాలుసవరించు

లఘుకోణం అనేది 90° ల కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. లంబకోణం లేదా సమకోణం అనేది 90° లకు సమానంగా ఉంటుంది. గురుకోణం అనేది 90° ల కన్నా ఎక్కువగా, 180° ల కన్నా తక్కువగా ఉండే ఒక కోణం. ఋజుకోణం లేదా సరళకోణం (ఋజురేఖ లేదా సరళరేఖ) అనేది 180° లకు సమానంగా ఉండే ఒక కోణం. పరావర్తనకోణం లేదా బృహత్కోణం అనేది 180° ల కన్నా ఎక్కువగా, 360° ల కన్నా తక్కువగా ఉండే ఒక కోణం.

వివిధ రకాల కోణాల యొక్క చిత్రమాలికసవరించు

 
లంబకోణం (Right angle).
 
పరావర్తనకోణం (Reflex angle).
 
లఘుకోణం (Acute Angle) (a), గురుకోణం (obtuse Angle) (b),, ఋజుకోణం (straight Angle) (c).
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=కోణం&oldid=2879790" నుండి వెలికితీశారు