కృష్ణాజిల్లా కంకిపాడు మండలంలోని గ్రామం గురించి కోలవెన్ను వ్యాసం చూడండి.

కోలవెన్ను తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.

ప్రముఖ వ్యక్తులుసవరించు