క్రిప్టోకాకస్

క్రిప్టోకాకస్ (లాటిన్ Cryptococcus) ఒక వ్యాధి కారకమైన జీవుల ప్రజాతి. వీని వలన కలిగే వ్యాధిని క్రిప్టోకాకోసిస్ (Cryptococcosis) అంటారు.

క్రిప్టోకాకస్
Cryptococcus neoformans using a light India ink staining preparation PHIL 3771 lores.jpg
Cryptococcus neoformans
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Genus:
క్రిప్టోకాకస్

Type species
క్రిప్టోకాకస్ నియోఫార్మాన్స్
Synonyms

Filobasidiella

Field stain showing Cryptococcus species in lung tissue