ఖురిత జంతువు

(ఖురిత జంతువులు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

ఖురిత జంతువులు (ఆంగ్లం Ungulate animals) గోళ్లు గిట్టలుగా మారి, ఆ గిట్టలు మాత్రమే భూమిని ఆనే విధంగా సంచరించే జంతువులు. కరభాస్థులు, ప్రపాదాస్థులు, అంగుళ్యాస్థులు నేలను ఆనవు.

ఖురిత జంతువులు
Temporal range: Late Cretaceous - Recent
LLama.jpg
Llamas, which have two toes, are artiodactyls -- "even toed" ungulates
Scientific classification
Kingdom
Phylum
Class
Infraclass
Superorder
Ungulata
(unranked)
Orders & Clades


సాధారణ ఉదాహరణలు: గుర్రం, గాడిద, జీబ్రా, పశువులు, రైనోసెరాస్, ఒంటె, హిప్పోపొటమస్, మేక, పందులు, గొర్రెలు, జిరాఫీ, దుప్పి, లేడి, మొదలైనవి.