గాయం (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

గాయం (Injury) అనగా దెబ్బలు తగలడం.