గుంటూరు (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

గుంటూరు అన్నది ఒక పట్టణం. గుంటూరు అన్న పేరు ఈ క్రింది వాటిని కూడా సూచిస్తుంది: