ఘంటసాల (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

ఘంటసాల అన్న పేరు ఈ క్రింది వాటిని సూచిస్తుంది: