ఘంటసాల (ఇంటిపేరు)

ఇంటి పేర్లు

ఘంటసాల (Ghantasala) తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.

2003 స్టాంప్ ఆఫ్ ఇండియా - ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు

ప్రముఖ వ్యక్తులుసవరించు