ఘంటసాల (ఇంటిపేరు)

ఇంటి పేర్లు

ఘంటసాల (Ghantasala) తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.

ప్రముఖ వ్యక్తులుసవరించు