ఘేరండ సంహిత (धेरंड संहिता) హఠ యోగము యొక్క మూడు ప్రామాణిక గ్రంథములలో ఒకటి (మిగతా రెండు హఠయోగ ప్రదీపిక, శివ సంహిత) 17వ శతాబ్దము లోనిదిగా చెప్పబడుతున్న ఈ గ్రంథము హఠయోగ విజ్ఞాన సర్వస్వముగా పేర్కొనబడుతున్నది.

ఘేరండుడు ఛండుడికి ఉపదేశించిన యోగశాస్త్రమే ఘేరండ సంహిత. ఈ గ్రంథము షట్ క్రియలు (అంతర్గత శరీర శుద్ధి లేక ఘఠస్త యోగ) మీద కేంద్రీకరిస్తుంది. చివరి శ్లోకములు సమాధి గురించి చెప్పినప్పటికీ, ఇవి పతంజలి పద్ధతుల కంటే భిన్నముగా ఉంటాయి

బయటి లింకులుసవరించు