రెండు అమావాస్యల మధ్య వ్యవధిని గాని రెండు పున్నమిల మధ్య వ్యవధిని గాని చంద్ర మాసముగా వ్యవహరిస్తారు.