చర్చ:బొబ్బర్లంక

There are no discussions on this page.
ఒకసారి బొబ్బర్లంక ను పరిశీలించండి. ఊబలంక లొ అంటించిన బొమ్మ లొ కూడా బొబ్బర్ల్ంక పేరు ఉన్నది. దయచేసి పేజి చేస్తే అక్కడ బొమ్మలు అంటింస్తాను,బొబ్బర్ల్ంక పేజిలొ కూడా డ్యాం బొమ్మలు అంటిస్తాను--మాటలబాబు 09:46, 29 జూలై 2007 (UTC)
ఏ బొబ్బర్లంక. ఇదా? (బొబ్బర్లంక) --వైజాసత్య 09:50, 29 జూలై 2007 (UTC)
ఆ బొమ్మలో బొబ్బర్లంక పేరున్నట్టు గమనించాను. కానీ పేరుపై సందేహమొచ్చిన బొబ్బర్లంక (బొబ్బిల్లంక)ఈ బొబ్బర్లంక ఒకటేనా కాదా అన్నది నిర్ధారించుకోవాలి --వైజాసత్య 09:52, 29 జూలై 2007 (UTC)
బొబ్బర్లంక ఆత్రేయపురం మండలంలొ ఉన్నది--మాటలబాబు 10:02, 29 జూలై 2007 (UTC)
బొబ్బర్లంక కోసం లింకు[1]--మాటలబాబు 10:29, 29 జూలై 2007 (UTC)
Return to "బొబ్బర్లంక" page.