చిన్నయసూరి జీవితము

పరవస్తు చిన్నయ సూరి ప్రసిద్ధ తెలుగు రచయిత. గొప్ప పండితుడు. ఆయన రచించిన బాలవ్యాకరణం, నీతిచంద్రిక చాలా ప్రసిద్ధి గాంచాయి. పద్యమునకు నన్నయ, గద్యమునకు చిన్నయ అనే లోకోక్తి ఉంది. ఆయన జీవిత చరిత్రను పరిశోధన పరమేశ్వర బిరుదాంకితులైన నిడదవోలు వెంకటరావు రచించారు.

విషయ సూచిక సవరించు

 1. ఉపోధ్ఘాతము
 2. జననము, విద్యాభ్యాసము
 3. పాండిత్య ప్రకర్ష - ఉద్యోగ ప్రయత్నములు
 4. పచ్చయప్ప పాఠశాలా పండిత పదవి
 5. రాజధానీ కళాశాల పండిత పదవి
 6. వచన రచన
 7. వ్యాకరణ రచన
 8. బాలవ్యాకరణము 1
 9. బాలవ్యాకరణము 2
 10. చిన్నయసూరి నిఘంటువు
 11. కృత్యంతరములు
 12. పద్య రచన
 13. సాహిత్య విద్యా ప్రచారము
 14. శిష్యవర్గము

మూలాలు సవరించు