చిరంజీవులు

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

చిరంజీవులు అనగా మరణం లేనివారు.

భారత పురాణాలలో కొందరిని చిరంజీవులుగా పేర్కొంటారు.

జాంబవంతు ఇంకా


సినిమాలు‌‌