తాళాలు ఇదొక ప్రక్క వాద్య విశేషము. రెండు కంచు బిళ్ళలను ఒకదానిపై ఒక దానిని తాకించి శబ్దం చేస్తారు. ఇది పెద్ద సంగీప వాద్య పరికరము కాకున్న ఇది లేకుండ ఏ సంగీతము రక్తి కట్టదు. రాగాన్ని శృతి చేసుకోదానికి ఇది తప్పని సరి. తాళాల యొక్క ప్రాముఖ్యత అన్ని ఆవాయిద్య పరికరాలున్నప్పుడే. అదే విధంగా భజనలు చేసే వారికి ఇది తప్పని సరి వాద్యం. అలాగే సంగీతం నేరుచునే విద్యార్తులు ఈ తాల గతుల ననుసరించి సంగీతం నేర్చుకుంటారు. నాట్యం చేసే వారు కూడ తాళం ఉపయోగిస్తారు.

డోలక్ ను వాయిస్తున్న వ్వక్తి ప్రక్కన్ తాళం వేస్తున్న వ్వక్తిని చూడవచ్చు. ఇది వనస్థలి పురంలో తీసిన చిత్రం


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=తాళాలు&oldid=3021980" నుండి వెలికితీశారు