తిమ్మరాజు తెలుగువారిలో కొందరి పేరు.


తిమ్మరాజు పేరుతో కొన్ని గ్రామాలున్నాయి: