దేశాల జాబితా – రాజకీయ పార్టీలు లేనివి

అధికారికంగా రాజకీయ పార్టీలు లేని దేశాలు' (List of countries without political parties) ఈ జాబితాలో ఇవ్వబడినాయి. కొన్ని దేశాలలో రహస్యంగా కొన్ని సంఘాలు కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తూ ఉండవచ్చును.

శాటిలైట్ నుండి కువైట్ దేశ చిత్ర పటం