ద్రవాభిసరణ క్రమత

ద్రవాభిసరణ (Osmosis) ప్రక్రియను క్రమపరచడాన్ని ద్రవాభిసరణ క్రమత (Osmoregulation or Osmotic Regulation) అంటారు.

మంచినీటి చేపలలో నీరు, అయాన్ల కదలిక

జంతు వర్గీకరణ మార్చు

ద్రవాభిసరణ క్రమత యంత్రాంగాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని, జీవులను మూడు విధములుగా విభజించవచ్చును:

  • 1. సమగాఢ (Isotonic) లేదా సమాన ద్రవాభిసారక (Isosmotic) జీవులు :
  • 2. అధోగాఢ (Hypotonic) లేదా అధోద్రవాభిసారక (Hyposmotic) జీవులు :
  • 3. అధికగాఢ (Hypertonic) లేదా అధికద్రవాభిసారక (Hyperosmotic) జీవులు :

మూలాలు మార్చు

బయటి లింకులు మార్చు