ధర్మచక్రం (అయోమయ నివృత్తి)

అష్టమంగళ చిహ్నాలలో ఒకటి ధర్మచక్రం. ఇది ధర్మానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది.


ధర్మచక్రం పేరుతో కొన్ని సినిమా వ్యాసాలున్నాయి: