నంది (అయోమయ నివృత్తి)

  • నంది లేదా నందీశ్వరుడు పరమశివుని వాహనము.