నాగ (అయోమయ నివృత్తి)

నాగ లేదా నాగదేవత ఒక హిందూ దేవత.


నాగ పేరున్న కొన్ని ప్రాంతాలు:

  • నాగాలాండ్ - నాగా తెగ అధికంగా జీవించే భారతదేశంలోని రాష్ట్రము.

నాగ పేరున్న కొందరు ప్రముఖ వ్యక్తులు:


నాగ పేరుతోనున్న తెలుగు సినిమాలు: