పండు నిర్మాణ శాస్త్రం

పండు నిర్మాణ శాస్త్రంను ఆంగ్లంలో ఫ్రూట్ అనాటమీ అంటారు. పండు నిర్మాణ శాస్త్రం అనగా పండు యొక్క అంతర్గత నిర్మాణం.

గుమ్మడి మొక్కకి సంబంధించిన స్త్రీ పుష్పం యొక్క అనుదైర్ఘ్య (పొడవుకు సంబంధించిన) విభాగంలో కనిపించే అండాశయం, బీజకోశాలు, అండకోశం, పూరేకులు