పరదేశి (సినిమా)

(పరదేశి నుండి దారిమార్పు చెందింది)

పరదేశి అంటే ఇతర దేశస్తుడు. పరదేశి అన్నది ఈ క్రింది వాటిని కూడా సూచిస్తుంది: