పల్లె పడుచు (అయోమయ నివృత్తి)

(పల్లెపడుచు నుండి దారిమార్పు చెందింది)