పాండవులు (అయోమయ నివృత్తి)

పాండవులు అనగా మహాభారతంలోని పాండురాజు యొక్క ఐదుగురు కుమారులు.