పినిశెట్టి తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.

ప్రముఖ వ్యక్తులుసవరించు