పున్నమినాగు (అయోమయ నివృత్తి)

(పున్నమి నాగు నుండి దారిమార్పు చెందింది)