పెళ్ళి సందడి (అయోమయ నివృత్తి)

(పెళ్ళిసందడి నుండి దారిమార్పు చెందింది)