పెళ్ళి సందడి (అయోమయ నివృత్తి)

(పెళ్ళి సందడి నుండి దారిమార్పు చెందింది)