బలిపీఠం (అయోమయ నివృత్తి)

(బలిపీఠం నుండి దారిమార్పు చెందింది)