బలిపీఠము

(బలిపీఠం నుండి దారిమార్పు చెందింది)
Detail from Religion, Charles Sprague Pearce (1896). Library of Congress Thomas Jefferson Building, Washington, D.C.
Ancient Greek kylix showing a hoplite offering a sacrifice before an altar, around 480 BC. Ancient Agora Museum of Athens in the Stoa of Attalus
The ancient Altar of Pergamon, reconstructed at the Pergamon museum, Berlin.
The Opferstein or Sacrifice Rock at Maria Taferl, Austria. It was used by the ancient Celts to make sacrifices upon and is now located in the plaza of the basilica there.

బలిపీఠము (Altar) బలి ఇవ్వడానికి ఉపయోగించే నిర్మాణాలు. ఇవి ప్రార్థనా ప్రదేశాలలో ఉంటాయి. క్రైస్తవంలోను, హిందూ, బౌద్ధ మతాలలో ఈ సాంప్రదాయం ఉండేది.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=బలిపీఠము&oldid=2558221" నుండి వెలికితీశారు