బలిపీఠం (అయోమయ నివృత్తి)

బలిపీఠము (Altar) బలి ఇవ్వడానికి ఉపయోగించే నిర్మాణాలు.