బహిర్జంఘిక (fibula) చరుష్పాద జీవులలో చరమాంగపు ముంగాలులోని రెండు ఎముకలలో ఒకటి. రెండవదయిన అంతర్జంఘిక కన్నా చిన్నది. కప్పలాంటి కొన్ని జంతువులలో అంతర్, బహిర్ జంఘికలు అంతో ఇంతో కలిసి పోతాయి.

మూలాలు మార్చు

  • జంతుశాస్త్ర నిఘంటువు, తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు.