బారిష్టరు పార్వతీశం

బారిష్టరు పార్వతీశం అన్న పేరు వీటిని సూచిస్తుంది: