బారిష్టరు పార్వతీశం

(బారిష్టర్ పార్వతీశం నుండి దారిమార్పు చెందింది)

బారిష్టరు పార్వతీశం అన్న పేరు వీటిని సూచిస్తుంది: