భార్య (అయోమయ నివృత్తి)

  • భార్య ఒక వ్యక్తి వివాహము చేసుకున్న స్త్రీ.


భార్య పేరుతో విడుదలైన కొన్ని తెలుగు సినిమాలు