వివిధ భాషలలో భాషా భాగాలు వేర్వేరు రకాలుగా విభజించబడ్డాయి.

చరిత్రసవరించు

ప్రస్తుత భాషాభాగాలుసవరించు

తెలుగులో భాషా భాగములు ఆరు.

  • నామవాచకములు - మనుష్యుల పేర్లు, జంతువుల పేర్లు, ప్రదేశముల పేర్లు, వస్తువుల పేర్లు తెలియజేయు పదములు నామ వాచకములు. కృష్ణ, సీత, పాఠశాల.
  • సర్వనామములు - నామ వాచకములకు బదులుగా వాడబడునది - నువ్వు, మీరు,నేను,వాళ్ళు,వీరు
  • విశేషణములు - నామవాచకం యొక్క గుణములను తెలియజేయు పదములు విశేషణములు - నీలము, ఎరుపు, చేదు, పొడుగు.
  • క్రియలు - పనులన్నియు క్రియలు - చదువుట, తినుట, నడచుట.
  • అవ్యయములు - లింగ, వచన, విభక్తులు లేని పదములు అవ్యయములు - భలే, అక్కడ,అయ్యో,అమ్మో.

మూలాలుసవరించు